thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép tròn chế tạo

Bảng giá Thép tròn chế tạo

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép S45C F14 x 6000mm 6 7.54 12,727 95,962 14,000 105,560
2 Thép S45C F16 x 6000mm 6 9.8 12,727 124,725 14,000 137,200
3 Thép S45C F 18 x 6000mm 6 12.2 12,727 155,269 14,000 170,800
4 Thép S45C F 20 x 6000mm 6 15.2 12,727 193,450 14,000 212,800
5 Thép S45C F 22 x 6000mm 6 18.5 12,545 232,083 13,800 255,300
6 Thép S45C F 24 x 6000mm 6 22 12,545 275,990 13,800 303,600
7 Thép S45C F 25 x 6000mm 6 24 12,545 301,080 13,800 331,200
8 Thép C45C F26 x 6000mm 6 25.9 12,545 324,915 13,800 357,420
9 Thép S45C F 28 x 6000mm 6 29.5 12,545 370,078 13,800 407,100
10 Thép S45C F 30 x 6000mm 6 33.7 12,545 422,767 13,800 465,060
11 Thép C45C F32 x 6000mm 6 38.5 12,545 482,983 13,800 531,300
12 Thép S45C F 35 x 6000mm 6 46.5 12,545 583,343 13,800 641,700
13 Thép S45C F 36 x 6000mm 6 48.5 12,545 608,433 13,800 669,300
14 Thép S45C F 40 x 6000mm 6 60 12,545 752,700 13,800 828,000
15 Thép S45C F 42 x 6000mm 6 62 12,545 777,790 13,800 855,600
16 Thép S45C F 45 x 6000mm 6 76.5 12,545 959,693 13,800 1,055,700
17 Thép S45C F 50 x 6000mm 6 92.4 12,545 1,159,158 13,800 1,275,120
18 Thép S45C F 55 x 6000mm 6 113 12,545 1,417,585 13,800 1,559,400
19 Thép S45C F 60 x 6000mm 6 135.5 12,545 1,699,848 13,800 1,869,900
20 Thép S45C F 65 x 6000mm 6 157 12,545 1,969,565 13,800 2,166,600
21 Thép S45C F 70 x 6000mm 6 183 12,545 2,295,735 13,800 2,525,400
22 Thép S45C F 75 x 6000mm 6 211.01 12,545 2,647,120 13,800 2,911,938
23 Thép S45C F 80 x 6000mm 6 237.8 12,545 2,983,201 13,800 3,281,640
24 Thép S45C F 85 x 6000mm 6 273 12,545 3,424,785 13,800 3,767,400
25 Thép S45C F 90 x 6000mm 6 297.6 12,545 3,733,392 13,800 4,106,880
26 Thép S45C F 100 x 6000mm 6 375 12,545 4,704,375 13,800 5,175,000
27 Thép S45C F110 x 6000mm 6 450.01 12,545 5,645,376 13,800 6,210,138
28 Thép S45C F 120 x 6000mm 6 525.6 12,545 6,593,652 13,800 7,253,280
29 Thép S45C F 130 x 6000mm 6 637 12,545 7,991,165 13,800 8,790,600
30 Thép S45C F 140 x 6000mm 6 725 13,455 9,754,875 14,800 10,730,000
31 Thép S45C F 150 x 6000mm 6 832.32 13,455 11,198,866 14,800 12,318,336
32 Thép S45C F 160 x 6000mm 6 946.98 13,455 12,741,616 14,800 14,015,304
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu